Museum De Sûkerei

Buiten-doe-opdrachten

Wandelroute Doarpskuierkes Gytsjerk

Wandelroute Doarpskuierke Ryptsjerk

Wandelroute Doarpskuierke Noardburgum

Wandelroute Doarpskuierke Burgum

Wandelroute Doarpskuierke Jistrum

Wandelroute Doarpskuierke Sumar

Wandelroute Doarpskuierkes Burgum-Noardburgum

Wandelroute Doarpskuierkes Eastermar

Pingo Ruïnes Friesland (Binnenste Buiten KRO)

Wandelroute Noardburgum Ritskeboskpaad (4 km)