Buiten-doe-opdrachten

Doarpskuierkes Gytsjerk

Doarpskuierke Ryptsjerk

Doarpskuierke Noardburgum

Doarpskuierke Burgum

Doarpskuierke Jistrum

Doarpskuierke Sumar

Doarpskuierkes Burgum-Noardburgum

Doarpskuierkes Eastermar

Pingo Ruïnes Friesland (Binnenste Buiten KRO)

Rompaad wandelingen Noardburgum: Ritskeboskpaad

Scherjon’s klompenmakerij en museum